WhenWomenWin_011921.jpeg

When Women Win: Celebrating the Women of the 117th Congress, Jan. 19, 2021